Thursday, 19 January 2012

MORFEM

Morfem bebas - morfem yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain dan mempunyai makna yang lengkap.

Morfem terikat - morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain
- terdiri daripada imbuhan awalan atau imbuhan akhiran(morfem terikat satuan)
- imbuhan apitan (morfem terikat terbahagi)
- gabungan dua morfem terikat atau lebih (morfem terikat kompleks)
contoh diper-kan, diper-i, memper-kan, memper-i

Soalan 28 : Ada berapa morfem bebas dan morfem terikat dalam perkataan berserabut?